Historia

Lata 1953 -1963

 

Studium Języków Obcych rozpoczyna swoją działalność w Szkole Inżynierskiej w dniu 1 kwietnia 1953 r., zajmując w gmachu przy Placu M. Skłodowskiej – Curie 1 jedno pomieszczenie.Powstaje jako dydaktyczna jednostka międzywydziałowa, a jej organizatorem i pierwszym kierownikiem jest prof. mgr Feliks Załachowski. Studium liczy 8 lektorów nauczających języków: angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego, podzielonych na dwa zespoły: języka rosyjskiego i języków zachodnich. Rektorem Szkoły Inżynierskiej jest wówczas prof. mgr inż. Bolesław Orgelbrand.

Po dwóch latach swojej działalności SJO przenosi się do zabudowań PP przy ul. Strzeleckiej 11, gdzie otrzymuje dwa pomieszczenia, a kilka lat później kolejne dwa – salę ćwiczeń i pracownię językową. Z upływem czasu zostają wyposażone w adaptery, komplety płyt i tablice. Zajęcia prowadzone są na studiach dziennych, wieczorowych i zaocznych.

W latach pięćdziesiątych, z inicjatywy lektorów PP powstają studenckie Koła Miłośników Języków Obcych. Młodzież spotyka się na wieczorkach literackich, przeprowadza konkursy recytatorskie, dyskutuje, poszerzając jednocześnie swoją wiedzę językową.

W roku 1956 zastępcą Kierownika zostaje mgr Stanisław Niemczycki, który w latach 1977/78 obejmie na rok kierownictwo SJO. Jest współautorem skryptów do nauki , a także, prywatnie, autorem takich prac jak „Monografia o Schillerze”, czy „Schiller w Polsce” (wydrukowanych w czasopiśmie naukowym w NRD „WeimarerBeitrage”).

Od roku 1960 Studium prowadzi lektoraty języków obcych również dla pracowników naukowych PP.

Po dziesięciu latach swojej działalności SJO przyjmuje nową nazwę: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych.

 

Lata 1964 -1974

 

Wraz z rozwojem Uczelni następuje także modernizacja naszej jednostki. Rokiem przełomowym w tej dekadzie jest rok 1968, w którym przeniesiono Studium do nowych pomieszczeń przy ul. Piotrowo 5. W budynku Wydziału Budownictwa Lądowego SPNJO otrzymuje pięć sal, w tym dwie z przeznaczeniem na laboratoria językowe.

W tym roku odchodzi też na emeryturę założyciel i pierwszy Kierownik Studium- prof. mgr Feliks Załachowski. Jego funkcję przejmuje mgr Wanda Piwowarczyk, która zarządzać będzie jednostką przez 9 kolejnych lat.

Dzięki owocnej współpracy SJO z władzami Uczelni dnia 1 stycznia 1969 roku rozpoczyna pracę laboratorium językowe na szwedzkiej licencji, wyposażone w 36 kabin ze stołami sterowniczymi, oraz szpulowym magnetofonem sterującym o 28 ścieżkach, będącym „cudem techniki” w ówczesnych czasach.

W latach siedemdziesiątych wzrasta również znacząco liczba lektorów: do 20 osób na pełnym etacie (w tym 2 starszych wykładowców), 4 lektorów na umowach zleconych, 2 pracowników administracji. Do prowadzenia sekretariatu zostaje zatrudniona Pani Wanda Tecław, która z oddaniem przepracuje w nim 35 lat.

SPNJO wprowadza naukę języka francuskiego i hiszpańskiego, a także organizuje odrębne zespoły: języka angielskiego, niemieckiego, języków romańskich oraz języka rosyjskiego.

Nadal funkcjonują kółka językowe, w ramach których dochodzi do spotkań ze studentami innych uczelni, jak również praktykantami z innych krajów. W latach 1967- 1972 odbywająsię trzy Olimpiady krajowe z języków obcych, w których studenci Politechniki Poznańskiej zajmują dwukrotnie pierwsze miejsca, zarówno indywidualnie jak i zespołowo.

Od 1 lutego 1973 roku Kierownictwo Studium organizuje dla swoich pracowników seminaria metodyczne, zamierzając przekształcić je następnie w doktoranckie. Biorą w nich udział, obowiązkowo, wszyscy pracownicy naukowo-dydaktyczni. Niektórzy lektorzy podejmują prace doktorskie.

 

Lata 1975 -1985

 

Studium zmienia swoją siedzibę.Jest to budynek Wydziału Elektrycznego przy ul. Piotrowo 3A, w którym jednostka funkcjonuje do dzisiaj.

Studium wzbogaca się wówczas w nowe laboratorium językowe i własną bibliotekę.

W roku 1977 następuje też zmiana na stanowisku Kierownika. Odchodzi mgr Wanda Piwowarczyk, a jej miejsce zajmuje dotychczasowy zastępca mgr Stanisław Niemczycki. Są to jednak krótkotrwałe zmiany, ponieważ po roku,stanowisko to obejmuje mgr Ferdynand Czogalla, a po nim, na jedną kadencję, wg nowych zasad wyboru władz Uczelni – mgr Ludwik Lange.

W 1975r.zostaje powołana Rada Studium, która zajmuje się odtąd sprawami związanymi z całokształtem pracy jednostki, odbywając swoje spotkania raz w miesiącu. Omawia plany pracy dydaktycznej, zagadnienia metodyczno-wychowawcze, nowoczesne metody nauczania języków, sprawozdania, wyniki nauczania, sprawy podręczników i wiele innych.

Rada Studium, reprezentująca pracowników jednostki, funkcjonuje pod nazwą Kolegium CJK PP do dnia dzisiejszego.

W kwietniu 1975 r. SPNJO organizuje Ogólnopolskie Sympozjum Języków Obcych.

Na życzenie władz Uczelni i poszczególnych Wydziałów lektorzy dokonują tłumaczeń polskich specjalistycznych tekstów technicznych na języki obce oraz służą pomocą w tej sprawie wszystkim pracownikom naukowym.

W kolejnych wyborach, w roku 1984 stanowisko Kierownika Studium obejmuje na 12 lat wykładowca języka niemieckiego mgr Elżbieta Czogalla.W roku akademickim 1985/86otwiera swoje podwoje Biblioteka Studium, funkcjonująca w sieci bibliotek naukowych Politechniki do dnia dzisiejszego.

 

Lata 1986 -1995

 

Dekada 1985-95 upływa pod kierownictwem mgr Elżbiety Czogalli. To w tym okresie wzbogaca się baza dydaktyczna Studium i przeprowadzona zostaje modernizacja pomieszczeń. Zostają zakupione nowe magnetofony i wyposażenie do pokojów lektorów. Studium, jako pierwsze wśród jednostek międzywydziałowych, otrzymuje nowoczesną pomoc dydaktyczną – kserograf.

Skromna do tej pory biblioteka (dwie szafy z książkami w małym pomieszczeniu obok sekretariatu) przenosi się do wydzielonego pokoju i od tej pory funkcjonuje jako „Biblioteka SPNJO”. Nad sprzętem technicznym i jego eksploatacją czuwa inż. Henryk Szymański, który prowadzi Pracownię Techniczną. Studium pomaga również w zaplanowaniu wyposażenia w jednym z pomieszczeń Polsko-Niemieckiego Centrum Akademickiego PP.

W zakresie dydaktyki lektorat trwa 7 semestrów, później 6, a po roku 1990 zostaje zmniejszony do czterech. Zajęcia trwają od godz. 8.00-15.00. Po godzinie 15.00, w ramach prac nadobowiązkowych, lektorzy pełnią dyżury w laboratorium językowym gdziem.in. wyświetlają filmy w językach obcych.

Po raz pierwszy, po długich staraniach, w roku 1985 zostają nawiązane kontakty z Ambasadą RFN w Warszawie. Pojawia się wówczas szansa na wyjazd studentów na praktyki zagraniczne.

W roku 1994 Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych przyjmuje swoją pierwotną nazwę: Studium Języków Obcych.

W roku 1995 po raz pierwszy zostaje zorganizowana Olimpiada Języka Angielskiego dla studentów PP. Celem olimpiady jest rozpowszechnienie wiedzy o kulturze krajów anglosaskich oraz sprawdzenie znajomości języka. Od roku 2000zasięg olimpiady obejmuje już całą Polskę (uczelnie techniczne). Do dzisiaj CJK PP corocznie organizuje Ogólnopolską Olimpiadę Języka Angielskiego dla Wyższych Uczelni Technicznych. Patronat honorowy nad nią obejmują JM Rektor Politechniki Poznańskiej, Konsul Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Prezes Towarzystwa Polsko-Irlandzkiego. Pierwszy etap olimpiady przeprowadzany jest na terenie macierzystych uczelni, następnie studenci przyjeżdżają na finał do Poznania. Etap drugi składa się z testu pisemnego oraz części ustnej. Laureaci otrzymują wiele cennych nagród, a najlepsi wyjeżdżają na kurs językowy do Wielkiej Brytanii.

W latach 1995-2019 Studium zorganizowało 24 olimpiad językowych.

 

Lata 1996 -2006

 

W roku 1996, w demokratycznych wyborach, nowym Kierownikiem SJO PP zostaje wykładowca języka angielskiego mgr Liliana Szczuka-Dorna, pełniąca tę funkcję do dnia dzisiejszego. Lata 1996-2006 to okres wielu zmian, zarówno w SJO PP jak i w otaczającej nas rzeczywistości.

W roku 1996 Politechnika Poznańska wprowadza nowe zasady finansowania. SJO PP uczestniczy w podziale środków dydaktycznych jako jednostka międzywydziałowa. Nowy sposób rozliczania zmienia tryb pracy wykładowców, a także inicjuje działalność dodatkową SJO PP w postaci kursów komercyjnych dla studentów, pracowników PP oraz społeczności Rataj – najbliższej dzielnicy miasta Poznania. Rosnąca liczba studentów wymaga zwiększenia liczby sal dydaktycznych. SJO PP przechodzi gruntowny remont. Biblioteka wyposażona zostaje w nowoczesne regały, stanowiska czytelnicze, dwa stanowiska komputerowe i przenosi się do nowej sali.

Pokoje lektorów zostają przeznaczone na sale dydaktyczne. Jednocześnie wykładowcy otrzymują nowy pokój z zapleczem socjalnym.

Powstaje Mediateka, wyposażona w 30 stanowisk komputerowych z programami multimedialnymi do nauki języków obcych dla studentów i pracowników Politechniki Poznańskiej. Wszystkie sale dydaktyczne zostają wyposażone w telewizory oraz magnetowidy.

W zakresie dydaktyki SJO PP wprowadza nowy system nauczania zaakceptowany przez Senat PP. Student otrzymuje tzw. kredyt godzinowy na naukę wybranych przez siebie języków. Dysponuje tymi godzinami w formie kursów jednosemestralnych po 60 godzin. Sam decyduje, w którym semestrze rozpocznie lektorat z języka obcego. Ma jednak ograniczenie, że musi zakończyć naukę do 6. semestru swoich studiów. Egzaminy końcowe przeprowadzane są dla wszystkich studentów, zarówno w sesji zimowej jak i w letniej. Część pisemna egzaminu odbywa się zawsze w pierwszym dniu sesji. Studenci z bardzo dobrą znajomością języka, posiadający odpowiednie certyfikaty mogą zostać zwolnieni z lektoratu, a także w ramach limitu godzin wybrać naukę innego języka obcego.

SJO PP zapewnia wybieralność języków: angielskiego, francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego. Inne języki są wprowadzane na życzenie Rady Wydziału i studentów. Od roku 1998, decyzją Senatu PP, ocena z egzaminu języka obcego wliczana jest do średniej ocen studenta. W roku 1999 wszystkie zmiany zatwierdzono Uchwałą Senatu z dnia 24 marca.

W roku 2003 SJO PP wprowadza pilotażowy semestr nauczania języka specjalistycznego dla studentów kończących lektorat. Nauka obejmuje prezentacje indywidualne i grupowe, umiejętność pisania życiorysu, streszczenia oraz wiele innych aspektów znajomości języka specjalistycznego charakterystycznego dla każdego wydziału.

W roku 2004, po wstąpieniu naszego kraju w szeregi Unii Europejskiej, zmianom podlega również system szkolnictwa wyższego. Nasza Uczelnia wdraża nowe rozwiązania, zgodnie z wytycznymi Traktatu Bolońskiego.

Jednymi z ważniejszych celów takiej edukacji jest propagowanie mobilności wśród studentów i pracowników naukowych, wprowadzenie trójstopniowego systemu kształcenia ECTS (European Credit Transfer System - Europejskiego Systemu Transferu Punktów), a także rozszerzenie uczestnictwa studentów i pracowników PP w uczeniu się przez całe życie. SJO PP w swojej działalności wspiera wszystkie te cele.

Najważniejszą zmianą w dydaktyce SJO po roku 2004 jest wprowadzenie do programu nauczania języka specjalistycznego. Naukę języka ogólnego ograniczono do doskonalenia umiejętności funkcjonowania na międzynarodowym rynku pracy oraz w życiu codziennym. Natomiast najistotniejszą kwestią w nauczaniu stało się efektywne posługiwanie się językiem specjalistycznym danego kierunku studiów.

W roku 2006 SJO podejmuje współpracę z ogólnokrajowym Stowarzyszeniem Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych SERMO, reprezentującym polskie ośrodki akademickie wmiędzynarodowej organizacji CercleS. Dyrektor CJK dr Liliana Szczuka-Dorna była Prezesem SERMO (www.sermo.org.pl)

w kadencji 2006-2010 i 2010-2014, a w latach 2016- 2019 jest Prezydentem CercleS (www.cercles.org)

 

Lata 2007 -2019

 

Lata 2007-2019 to intensywny rozwój naszej jednostki. SJO funkcjonuje zgodnie ze standardami wspólnoty europejskiej.

W roku 2012 Studium Języków Obcych przekształcone zostaje w Centrum Języków i Komunikacji Politechniki Poznańskiej. Zmienia się struktura organizacyjna naszej jednostki. Obok Studium Języków powstaje osiem pracowni: Kursów Komercyjnych, Egzaminów Państwowych i Międzynarodowych, E-learningu, Języka Polskiego, Języka Pisanego, Tłumaczeń oraz Kształcenia Umiejętności Miękkich. Wszystkie pracownie wspierają rozwój językowy społeczności akademickiej, a także społeczności miasta Poznania.

Sale wykładowe CJK PP zostają wyposażone w stacjonarne projektory multimedialne z ekranami oraz systemy nagłośnieniowe. Dla wykładowców utworzono samodzielne stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu z przeznaczeniem do pracy indywidualnej. Dodatkowo, do wyposażenia CJK PP należą zestawy telewizyjne z odtwarzaczem DVD – jeden mobilny, dwa stacjonarne, a także mobilne projektory multimedialne z nagłośnieniem. CJK PP posiada interaktywna tablicę multimedialną. Wszyscy lektorzy CJK PP mają do dyspozycji zestawy odtwarzające CD.

CJK PP dysponuje również dwiema pracowniami z 20 stanowiskami komputerowymi każda, wyposażonymi w projektory multimedialne z nagłośnieniem. Jedna z nich pełni funkcję Mediateki, która umożliwia studentom, doktorantom i pracownikom samokształcenie w językach obcych. Pomocą służą lektorzy dyżurujący w laboratorium. Materiały do pracy znajdują się w Bibliotece CJK PP. Do dyspozycji wykładowców i studentów jest Biblioteka CJK PP, której księgozbiór liczy 7620 woluminów.

W roku 2007 zapoczątkowano w CJK PP prace związane z tworzeniem specjalistycznego słownika technicznego online. Pomysłodawcą utworzenia słownika jest Dyrektor Centrum Języków i Komunikacji

dr Liliana Szczuka-Dorna, natomiast koordynatorem projektu są: dr Eliza Ciałkowska-Günther i mgr Krzysztof Olszewski. Słownik jest cenną pomocą dydaktyczną, zarówno dla studentów PP przygotowujących się do egzaminu, jak również dla pracowników naukowych. Obecnie istnieje możliwość wyszukiwania haseł na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest wpisanie hasła w pole wyszukiwania, natomiast drugim sposobem jest wybór kierunku studiów i przejrzenie listy słów dla określonego kierunku studiów. Ponadto, na podstawie haseł ze słownika, została utworzona aplikacja na telefony komórkowe z systemem operacyjnym Android; aplikacja ta ułatwia naukę słów w postaci fiszek lub przez wpisanie prawidłowego tłumaczenia danego hasła.

W roku 2013 CJK PP obchodzi Jubileusz 60-lecia swojego powstania. Obchodom towarzyszy konferencja naukowo-dydaktyczna „Od myśli do słowa- języki obce w dydaktyce i nauce XXI wieku”, w której uczestniczą władze naszej Uczelni, wykładowcy języków obcych z uczelni polskich i zagranicznych, partnerzy międzynarodowych projektów, przedstawiciele wydawnictw i wiele innych osób związanych współpracą z CJK PP.

Z okazji Jubileuszu cały rok akademicki 2012/2013 obfituje w różne ciekawe wydarzenia. Na początku semestrów zimowego i letniego odbywa się „Orientation Week”, cykliczna impreza zapoczątkowana w roku 2007, przybliżająca studentom międzynarodowym polską historię, kulturę i tradycje. Kolejnym wydarzeniem jest „Dzień Języków Obcych”, który corocznie obchodzony jest od roku 2001. Organizowane na tę okazję konkursy, ukazują studentom bogactwo językowe i kulturę krajów z całego świata.

Od października 2012 do kwietnia 2013r. trwa konkurs dla studentów PP na plakat pod hasłem „Języki obce-moja przyszłość”. W Centrum Wykładowym otwarta zostaje wystawa pt. „Dawniej i Dziś – 60 historii CJK PP”. Wydarzeniem, które wzbudza duże emocje jest konkurs muzyczny Piosenki Obcojęzycznej, w wykonaniu studentów Politechniki Poznańskiej. Wśród jurorów zasiada m.in. zespół „Audiofeels” wraz ze swoim managerem i producentem muzycznym Piotrem Tatarskim. Jury ocenia poziom warsztatu wykonawczego, czystość i poprawność wykonania, poprawność językową, aranżację, prezencję i pomysłowość.

W kwietniu 2013 r. odbywa się kolejna, siódma Debata z Pracodawcami pod hasłem „Czy znajomość języków jest tak samo ważna jak wiedza fachowa?”, organizowana wraz z Samorządem Studenckim PP.

Maj to miesiąc uroczystych obchodów Jubileuszu, ale także serii wykładów mgr Elżbiety Vendome z USA na temat realiów życia, systemu edukacji, a także różnic kulturowych między Polską a USA. Wykłady cieszą się dużą popularnością społeczności akademickiej.

Dekada 2007-2017 to również istotne zmiany w dydaktyce CJK PP. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 2.11.2011r. wprowadza ważne zmiany dotyczące Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego. Pojawiają się kategorie dotyczące m.in. umiejętności studenta, jego wiedzy, kompetencji społecznych. Efekty kształcenia zdefiniowano pod względem nabytej przez studenta wiedzy, jej zrozumienia oraz umiejętności jej wykorzystania. Karty opisu przedmiotu zawierają treści programowe, literaturę fachową, sposoby sprawdzenia efektów kształcenia oraz liczbę punktów ECTS. CJK opracowuje program nauczania w oparciu o Krajowe Ramy Kwalifikacji dla 3-stopniowego systemu kształcenia.

W czerwcu 2014 r. CJK PP przeprowadza certyfikowany egzamin ACERT na poziomie B2, który jest jednocześnie egzaminem kończącym lektoraty na kierunkach studiów stacjonarnych PP. Egzamin poświadczany Certyfikatem Acert to efekt współpracy CJK PP ze Stowarzyszeniem Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych SERMO. Egzamin umożliwia określenie kompetencji językowych naróżnych poziomach zaawansowania. Certyfikat ACERT jest wydawany przez wszystkie uczelnie w Polsce, które zrzeszone są w Stowarzyszeniu Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych SERMO. Wysoką jakość egzaminu gwarantują procedury opracowane przez ekspertów z poszczególnych ośrodków akademickich.

Od roku 2016 CJK PP oferuje kurs online przygotowujący do tego egzaminu.

Od roku akademickiego 2015/2016 CJK PP organizuje dla pracowników dydaktycznych CJK cykliczne warsztaty szkoleniowe, których celem jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Pracownicy dydaktyczni CJK PP uczestniczą też w wyjazdach naukowych i szkoleniowych w ramach programu Erasmus.  

 

W roku 2018 Centrum Języków i Komunikacji Politechniki Poznańskiej uzyskało dofinansowanie z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) na realizację projektu: „Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i językowych w języku angielskim w środowisku akademickim Politechniki Poznańskiej”. Czas trwania projektu od 05.11.2018 do 31.10.2020 roku. Szczegóły: http://www.clc.put.poznan.pl/PL-H296/projekt-nawa.html

We wrześniu 2019 roku CJK rozpoczyna realizację programu Erasmus+ „BADGE - Becoming a Digital Global Engineer” z 13. uniwersytetami europejskimi reprezentującymi Chorwację, Francję, Finlandię, Grecję, Hiszpanię, Litwę, Niemcy, Polskę, Rosję, Szwecję, W. Brytanię oraz Włochy. Projekt zakończy się w sierpniu 2022 roku. Szczegóły: http://www.clc.put.poznan.pl/PL-H315/badge-becoming-a-digital-global-engineer.html

 

CJK PP dzisiaj.

 

Misja CJK PP

CJK PP jest nowoczesnym, specjalistycznym centrum językowym, współpracującym z Uczelnią w zakresie edukacji oraz wdrażania międzynarodowych rozwiązań, zgodnie z założeniami Deklaracji Bolońskiej – dokumentu podpisanego przez 29 Europejskich Ministrów Edukacji w 1999r. oraz innych polskich i europejskich dokumentów, deklaracji i rozporządzeń dotyczących szkolnictwa wyższego. Plan działania CJK PP wspiera takie cele strategiczne Politechniki Poznańskiej jak: umiędzynarodowienie studiów, kształcenie przygotowujące do pracy i funkcjonowania w społeczeństwie wiedzy, budowanie wizerunku uczelni przyjaznej i otwartej na otoczenie.

CJK PP wykorzystuje nowoczesne teorie nauczania i metody w celu stworzenia własnych programów lektoratów , doboru narzędzi edukacyjnych lub tworzenia własnych narzędzi, prowadzi zajęcia i ocenia je zgodnie z wypracowanymi procedurami. Oferuje swoim słuchaczom, zarówno studentom jak i pracownikom, fachową pomoc doświadczonej kadry w efektywnym zwiększaniu umiejętności językowych. Certyfikaty językowe wpływają na wzrost komunikacji międzykulturowej oraz mobilności w obszarze szkolnictwa wyższego, środowiska naukowego i międzynarodowego rynku pracy. Ukierunkowane kursy językowe dla pracowników skupiają się na konkretnych celach, poziomie językowym i umiejętnościach indywidualnych tak, aby ułatwić kadrze dydaktycznej, naukowej i pracowniczej kontakty w międzynarodowym środowisku akademickim.

CJK PP utrzymuje liczne kontakty ze światem biznesu, organami państwowymi i osobami prywatnymi, przyczyniając się tym samym do dalszego rozwoju wielojęzyczności w społeczeństwie. Od wielu lat CJK PP pracuje nad zwiększeniem współpracy na poziomie międzynarodowym – uczestniczy w międzynarodowych projektach językowych, szkoleniach krajowych i międzynarodowych w zakresie nauczania języków obcych i komunikacji interkulturowej; jest organizatorem oraz uczestnikiem licznych konferencji. 

Dydaktyka

Obecnie lektorat z języka obcego w CJK PP na studiach stacjonarnych I stopnia obejmuje 120 godzin dydaktycznych realizowanych w ciągu 2 semestrów. Oferowana jest nauka języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego i rosyjskiego, oraz języka polskiego dla studentów zagranicznych. Zajęcia odbywają się w grupach zgodnie z poziomem zaawansowania, utworzonych na podstawie wyników testu diagnostycznego przeprowadzanego on-line.

Zasadniczym celem lektoratu jest ugruntowanie dotychczasowej wiedzy studentów zdobytej w szkole średniej oraz poszerzenie jej o słownictwo specjalistyczne danego kierunku. W oparciu o fachowe teksty i materiały studenci opanowują język specjalistyczny na poziomach B2 i C1.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 2.11.2011r. dotyczące Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, określa opis efektów kształcenia w 8 obszarach kształcenia oraz opis efektów kształcenia prowadzących do uzyskania kompetencji inżynierskich.

CJK PP opracowało dla lektoratu z języka obcego na poszczególnych kierunkach program nauczania w oparciu o efekty kształcenia (Polskie Ramy Kwalifikacji). Efekty kształcenia opisują wymagania, jakim powinien sprostać student po ukończeniu nauki w ramach danego cyklu kształcenia oraz pozwalają na dokonywanie porównań dyplomów uzyskiwanych w różnych uczelniach na terenie całej Europy.

Student CJK PP po zakończeniu studiów 1-go stopnia potrafi prowadzić rozmowy i negocjacje, przedstawić swój profil zawodowy, czytać ze zrozumieniem artykuły z prasy technicznej oraz prowadzić korespondencję handlową i akademicką, w zależności od kierunku studiów.

 

Lektorat z języka obcego na studiach 2-go stopnia prowadzony jest w ramach modułów języka specjalistycznego związanego z daną dziedziną studiów. Przygotowuje do podejmowania działań zarówno w sytuacjach związanych z życiem zawodowym, jak i osobistym. Nauka języka obejmuje również przygotowanie do dalszych studiów, praktyk i pracy w krajach Europy oraz poza nią.

W ramach studiów 3-go stopnia prowadzony jest lektorat języka angielskiego dla doktorantów PP. Obejmuje on naukę języka na poziomie akademickim (English for Academic Purposes).

Studenci zagraniczni, którzy studiują na PP w ramach programu Life-Long Learning–Erasmus uczęszczają przez jeden semestr na lektorat języka polskiego. Po zakończeniu lektoratu student zna podstawowe słownictwo w języku polskim i potrafi porozumieć się w sytuacjach życia codziennego.

CJK PP wykorzystuje w nauczaniu nowoczesne technologie - distance learning and teaching, MOODLE, team teaching na odległość oraz zasoby mediateki.

Zatrudnia obecnie 76 pracowników, w tym 23 lektorów, 31 wykładowców, 9 starszych wykładowców, 1 adiunkta dydaktycznego, 1 docenta, 7 pracowników na umowę zlecenie oraz 4 pracowników administracji.