Opłaty

Opłata za egzamin na uprawnienie w zakresie znajomości języka angielskiego w roku 2024 wynosi 853 zł.
Opłaty tej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy dochodów budżetu państwa prowadzony w Narodowym Banku Polskim o numerze:

31 1010 1010 0022 9322 3100 0000
NBP o/o Warszawa
Urząd Lotnictwa Cywilnego
ul. Marcina Flisa 2
02 – 247 Warszawa

UWAGA: W tytule przelewu należy podać obowiązkowo: imię i nazwisko / rodzaj czynności / numer tabeli / numer części / nr punktu tabeli)
Tytuł więc powinien brzmieć: imię i nazwisko kandydata, egzamin jęz. ang., Tabela nr 2, Część I, punkt 1.2.2


ULGI

Zgodnie z art. 26b ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 959 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 138) do ulgi w opłatach lotniczych za egzaminy przeprowadzane przez Prezesa Urzędu są uprawnione:
   1) osoby, które nie ukończyły 21 lat – ulga w wysokości 25% stawki opłaty lotniczej;
   2) osoby uczące się, które nie ukończyły 25 lat – ulga w wysokości 50% stawki opłaty lotniczej
   3) żołnierze odbywający zasadniczą służbę wojskową - ulga w wysokości 50% stawki opłaty lotniczej;
   4) osoby niepełnosprawne – ulga w wysokości 50% stawki opłaty lotniczej.

Aby skorzystać z ww. ulg należy do złożonego wniosku dołączyć dokument potwierdzający spełnienie ww. warunków.

 

UWAGA – ulga nie obejmuje opłat za wydanie m.in. licencji i świadectw kwalifikacji

 

Aby zapoznać się z pełną informacją o opłatach lotniczych jak również z zasadami przyznawania ulg i zwrotów >> kliknij link

Treści pobrano ze strony UCL (www.ulc.gov.pl) dnia 16.02.2024
https://www.ulc.gov.pl/pl/personel-lotniczy/komisja-egzaminacyjna/informacje-o-oplacie-lotniczej

 

Opis egzaminu

Terminy i zapisy

Dokumenty do pobrania